کدهای دستوری

مشترکین سامانتل می‌توانید با استفاده از سیستم کدهای دستوری، عملیات فعال‌سازی و غیرفعال‌سازی خدمات و مدیریت حساب خود را به سادگی انجام دهید.

راهنمای استفاده مشترکین از USSD

صفحه اصلی

ردیف توضیحات کد دستوری
1 کد دستوری *9#
2 اعتبار *9*1#
3 بسته‌های فعال *9*2#
4 خلاصه حجم بسته *9*2*1#
ردیف توضیحات کد دستوری
5 جزئیات حجم بسته *9*2*2#
6 خرید بسته *9*3#
7 خرید شارژ *9*4#
8 راهنما *9*5#

بسته اینترنت کوتاه مدت

ردیف توضیحات کد دستوری
1 بسته اینترنت کوتاه مدت *9*3*1*1#
2 1 روزه 1 گیگ *9*3*1*1*1#
3 7 روزه 1 گیگ *9*3*1*1*2#
4 7 روزه 2 گیگ *9*3*1*1*3#
ردیف توضیحات کد دستوری
5 7 روزه 2.5 گیگ *9*3*1*1*4#
6 14 روزه 1.5 گیگ *9*3*1*1*5#
7 14 روزه 2.5 گیگ *9*3*1*1*6#
8 14 روزه 3 گیگ *9*3*1*1*7#

بسته اینترنت میان مدت

ردیف توضیحات کد دستوری
1 بسته اینترنت خانواده سامان *9*3*1*2#
2 سامان 30روزه *9*3*1*2*1#
3 سامان 60 روزه 1 *9*3*1*2*2#
ردیف توضیحات کد دستوری
4 سامان 60 روزه 2 *9*3*1*2*3#
5 سامان 90 روزه 1 *9*3*1*2*4#
6 سامان 90 روزه 2 *9*3*1*2*5#

بسته اینترنت بلند مدت

ردیف توضیحات کد دستوری
1 بسته اینترنت بلند مدت *9*3*1*3#
2 180روزه 36 گیگ *9*3*1*3*1#
3 180 روزه 48 گیگ *9*3*1*3*2#
4 270 روزه 50 گیگ *9*3*1*3*3#
ردیف توضیحات کد دستوری
5 270 روزه 72 گیگ *9*3*1*3*4#
6 365 روزه 80 گیگ *9*3*1*3*5#
7 365 روزه 100 گیگ *9*3*1*3*6#
- - -

خرید شارژ

ردیف توضیحات کد دستوری
1 خرید شارژ *9*4#
2 20،000 ریال *9*4*1#
3 50،000 ریال *9*4*2#
ردیف توضیحات کد دستوری
4 100،000 ریال *9*4*3#
5 200،000 ریال *9*4*4#
- - -